[FREE IRAN Project] In The Spirit Of Cyrus The Great Forum Index [FREE IRAN Project] In The Spirit Of Cyrus The Great
Views expressed here are not necessarily the views & opinions of ActivistChat.com. Comments are unmoderated. Abusive remarks may be deleted. ActivistChat.com retains the rights to all content/IP info in in this forum and may re-post content elsewhere.
 
 FAQFAQ   SearchSearch   RegisterRegister 
 ProfileProfile   Log in to check your private messagesLog in to check your private messages   Log inLog in 

From Jebhe Nejaat
Goto page Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Next
 
Post new topic   Reply to topic    [FREE IRAN Project] In The Spirit Of Cyrus The Great Forum Index -> General Discussion & Announcements
View previous topic :: View next topic  
Author Message
blankJoined: 26 Feb 2004
Posts: 1672

PostPosted: Wed Feb 21, 2007 6:21 pm    Post subject: Reply with quote

COMMENTARY
تدريسِ اسلام(29)
( بر گرفته از کتابِ 14 قرن دروغ) نوشته دکتر عبدالرضا حيدری

روانشناسیِ اسلامی
يکی از باورهای عملکردیِ اسلام اينست که " هيچ مسلمانی نبايد در مقابلِ مخالفتِ با اسلام و محمد، سکوت کند، حتی اگر منتقد و يا مخالف از نزديکان و يا اعضای خانواده باشد.

قابل توجه کسانيکه سعی در تحميلِ اين عقيده دارند که تفاوتی ميانِ مسلمانِ ميانه رو و يا دموکرات با مسلمانِ تندرو ميباشد، اينکه مسلمانِ ميانه رو وجود ندارد، بلکه فقط مسلمانِ حقيقی و مسلمانِ خائن، و البته مسلمانِ حقيقی بر اساسِ دستوراتِ قرآن و احاديث، کيست؟:
در قرآن آمده که کشتنِ يک فردِ بيگناه جايژ نيست.
شايد ظاهرِ جمله قابلِ قبول باشد، ولی با دقت و ورود به متن و بطنِ آن، نتيجه ميگيريم و در ميابيم که کشتنِ گناهکاران جايز است.
از نظرِ روانشناسی، بجز ديوانگان که کنترلی بر اعمالِ خود ندارند، هر جنايتکاری ، سعی در توجيهِ جنايتش کرده و عذری را برای جنايتِ خود عنوان ميکند.
مسلمانِ حقيقی ميکشد، بدونِ اينکه اندکی رنجِ وجدان داشته باشد، چون عذرِ او فرمانِ اسلام است و جنايتِ او ، کشتنِ يک گناهکار؛ حال يا گردن ميزند يا بمب ميگذارد، يا بزرگسالی را ميکشد و يا مدرسه ای پر از کودک را منفجر ميکند و همهء آنها در راهِ الله و اسلام است و عذری موجه.
در هيچ مرام و شخصيتی انسانی و يا در هيچ ايدئولوزِیِ صحيحی، باوری را بنام " جنايتِ موجه" نميابيم، بجز در اسلام که از سوی الله موجه شده است.
ازينرو مسلمان ميکشد، چون او تنها کسيست که تشخيص ميدهد چه کسی گناهکار است و چه کسی بيگناه.
در اين ميان، به بيانِ بخشی از گناهکارانی که کشتنِ آنها به حکمِ اسلام، جايز وموجه است ميپردازيم:
دخترانی که به خود اين اجازه را داده اند تا با مردی همبستر شده و بکارتِ خود را از دست دهند، مگر اينکه در جنگی به غنيمت وکنيزی مسلمانی در آمده باشند که در اينصورت تجاوز جايز است؛
کسانی که دينِ اسلام را منکر ميشوند؛
مسلمان زاده ای که دينِ اسلام را ترک ميکند( مرتد)؛
کسانيکه علاقه به همجنسِ خود دارند( هوموسکسوال)؛
کسانيکه به محمد، اسلام و يا الله انتقادی و يا اعتراضی کنند؛
زنِ شوهرداری که رابطه ای با مردی به غير از شوهرش داشته باشد.
حتی اگر همهء اشاراتِ بالا گناه و يا اشتباه باشند، آيا فکر ميکنيد کسی حقِ کشتنِ انسانی را به اين دلايل دارد؟!!!
Back to top
View user's profile Send private message
blankJoined: 26 Feb 2004
Posts: 1672

PostPosted: Wed Feb 28, 2007 7:18 pm    Post subject: Reply with quote

افتضاحِ 22 بهمنِ 1357

بر پدرِ آنکه باعثش شد لعنت.
اين توهين به ملتِ گول خورده ای که به خيابانها ريختند نيست چون آنها بازيچه ای بيش نبودند و باعثش خائنينِ داخلی و بخصوص خارجی از جيمی کارتر گرفته تا بعضی دولتهای اروپايی .

نقشه، نقشه ء جمهوريسازی کشورهای جهانِ سوم بود ، که خواستند به کمک خمينی و با استفاده از اعتقاداتِ دينیِ مردم، اول حکومتِ پادشاهی را سرنگون کنند وبعد از آن خمينی را به فيضيه فرستاده و روشنفکرانِ خودفروخته ای مثلِ بازرگان، قطب زاده، يزدی سنجابی، سحابی، بنی صدر، فروهر و .... را برای استقرارِ يک نظامِ جمهوریِ بله قربان گو روی کار آورند، که زهی خيالِ باطل.

و امروز از شرق تا غرب و از شمال تا جنوب، چه در خاورميانه وچه بيرون از آن، هر جنايتی که رخ ميدهد نتيجه همان چاهی است که اين دولتها کندند و امروز خودشان در آن دست و پا ميزنند.

نعره کشيهای 28 ساله جمهوریِ اسلامی و عربده های امروزِ تحفه نطنز احمدی نژاد که ميخواهد اسرائيل را از نقشه جهان حذف کند و آمريکا را نابود و برای همه جهان نيز خط ونشان ميکشد، نتيجه افتضاحِ 22 بهمنِ 1357 است که همين دولتها را امروز مجبور به خوردنِ تهوعِ خود و مجبور به لرزيدن از ترسِ اين تفاله های تاريخ که نعره کشان، دنيا را به بازیِ نعش کِشی کشانده اند، ميکند.

جبهه نجات
عبدالرضا حيدری


Last edited by blank on Thu Mar 15, 2007 6:03 pm; edited 1 time in total
Back to top
View user's profile Send private message
blankJoined: 26 Feb 2004
Posts: 1672

PostPosted: Fri Mar 09, 2007 6:11 pm    Post subject: Reply with quote

باورها و تصورات، متفاوتند.
برخی صحيح و به حق ، و برخی ديگر نادرست؛ پاره ای برای احقاقِ حقِ عموم وبخشی ديگر برای فريبِ مردم.
گروهی تصور و باور دارند که در يک ديکتاتوریِ مطلق، و زيرِ سلطه حکومتِ ترور، جنايت و خفقان، کاری برای رهايی از اين ذلت نميتوان کرد و بايد به آن تن داد؛
ولی درست انديشانِ آزاده، برخلافِ آن می انديشند ومعتقدند که يک مبارزهء صحيح و اصولی و ميهن پرستانه، در زمانيکه فشارهای حاکميتِ جنايتکار بيشتر ميشود، مبارزهء برای رهايی نيز بيش از پيش معنا پيدا ميکند، چون در زمانِ صلح، آرامشِ اجتماعی و مردم سالاری و آزادی، ديگر نيازی به مبارزه نيست.
حضور عنصرِ دست به خون آغشته ای همچون احمدی نژاد بعنوانِ رئيس جمهورِ حکومتِ ظلم وخفقان وتشديدِ فشارهای ضدِ مردمی بر عليه ملت، بايد انسجامِ بيشترِ نيروهای ميهن پرست وتشديدِ مبارزات را به همراه داشته باشد، زيرا تعصب و غيرتِ ملیِ يک مبارز، نه تنها هيچ زمان در موقعيتهای حساس و خطرناک، موجبِ خموشی و يا پنهان شدنِ آزادگان نميگردد، بلکه زخمهای دردناکِ اشغالِ 28 سالهء ميهن وکشتارِ ملت را بيشتر به سوزش در می آورد و تيزیِ اسلحهء مبارزان را برّان تر ميکند.
بی خبر از عالمِ غيب، بدونِ هيچ وعده و وعيدی، که يکماهِ ديگر و يا يکسالِ ديگر ايران آزاد خواهد شد، فقط ميدانيم که تنها راهِ رهايی و بازگشتِ ميهن به اوجِ افتخار، مبارزه است و آنهم مبارزه ای مصمم و يکپارچه.


28 سالِ پيش، خورشيدِ آريايی غروب کرد و تاريکی و تنفر، سرزمينِ اهورايیِ ما را فرا گرفت.
امروز، طلوع و دوباره تابيدنِ خورشيد، به همتِ تمامیِ مبارزان و خروشِ ملتِ غيورمان نياز دارد.
هم ميهنان، فرصتهای طلايی در پيش است که با استفاده صحيح از آنان، ميتوانيم ضربه نهايی را بر پيکرِ پوسيده حکومتِ زور و استبدادِ اسلامی وارد آوريم.
از پرداختِ مالياتها، بخصوص پرداختِ باجهای شرعی، همچون خمس و زکات و فطريه به ملايانِ منحوس، شديداً خودداری کنيم.
هر چه با شکوه تر چهار شنبه سوری را بپا داريم و آنرا به اهرمی برای لرزشِ پايه های سستِ رژيم مبدل سازيم؛
هفت سين و ديد و بازديدهای سالِ نو را با پوشيدن لباسهای رنگين و رفت و آمدهای خيابانی، به تحکيم سنتهای ايرانی و ضدِ حکومتی مبدل سازيم؛
سيزده بدر را با حضورِ ميليونی در ميدانها، پارکها و ..... ، به حرکتِ بزرگِ ضدِ ارتجاعی مبدل سازيم؛

آزادی نزديک است و به همتِ يکا يکِ ايرانيان نياز دارد.
آرزوی سرنگونی ِ ارتجاعِ اسلامیِ حاکم بر ايران و استقرارِ آزادی را در سالی که در پيش است، برای همگان داشته و يکی از گامها در راه سرنگونی واستقرارِ آزادی را، در فرصتِ طلايیِ چارشنبه سوری ميتوان جستجو کرد.
پاينده ايران و آئينِ پر افتخارِ پادشاهی

پايندگیِ ميهن وملت وتمامیِ آزادگان را آرزو داريم.
عبدالرضا حيدری
Back to top
View user's profile Send private message
blankJoined: 26 Feb 2004
Posts: 1672

PostPosted: Fri Mar 09, 2007 6:28 pm    Post subject: Reply with quote

بی وطنانِ جهان وطن ( کمونيستها ) ميگويند، که تنها راهِ نجاتِ بشريت و ايران، آنها هستند و با هر انديشهء ديگرِ سياسی دشمنی ميورزند و باورِ اشتباهِ خود را، بهترين نوعِ حکومت ميدانند و آن را در تجزيهء ايران، که خودکفايی مينامندش، می بينند و هيچ چيزِ ديگر بجز يک حکومتِ کمونيستی را قبول نميکنند.
ما، معتقدينِ نظامِ پادشاهی ميگوييم ، که هر چند در روزِ انتخابِ نوعِ نظامِ آينده، به پادشاهی رأی خواهيم داد، ولی رعايت و احترامِ به رأیِ اکثريتِ ملت را اصلِ اولِ دموکراسی و مردم سالاری ميدانيم.

حال بايد ديد که کدام ديکتاتور و خودخواه است و کدام ميهن پرست و مردم سالار.
ديکتاتورها ميگويند که قدرت را نبايد با هيچکس تقسيم کرد، چون در آن هنگام، قدرتِ خود را از دست ميدهند، ولی ما ميگوييم که قدرت از آغاز تقسيم شده است و هر ذرهء آن بايد در دستِ يکايکِ افرادِ جامعه باشد.
ديکتاتورها، موضعی می انديشند و برای تحققِ انديشهء خود، قشرِ خاصی را انتخاب ميکنند ومثلاً کمونيستها فقط از کارگران سخن ميگويند ، ولی ما همهء انسانها را برابر دانسته و ورای انديشه ای طبقاتی، همه را يکسان دانسته و يکايکِ افرادِ يک جامعه را ارج مينهيم.
کمونيستها، نه در گذشته و نه امروز، هيچ مثالی از حکومتی کمونيستی - دموکراسی ندارند ، ولی ما به نمونه های بسياری از نظامهای پادشاهی، که در مقامِ اولِ دموکراسیِ جهان ميباشند، اشاره ميکنيم.
کمونيستها، بدليلِ خطای در انديشه، حکومتِ خود را با استالينها آغاز و با کرهء شمالی، در آيندهء نزديک بپايان خواهند برد و ما مفتخر هستيم که از هزاره ها پيش، پايه های تمدنِ جهان را ريخته و تا هزاره های آينده، در خدمتِ ملتها خواهيم بود.


عبدالرضا حيدری
Back to top
View user's profile Send private message
blankJoined: 26 Feb 2004
Posts: 1672

PostPosted: Mon Mar 12, 2007 3:55 pm    Post subject: Reply with quote

From: "jebheie nejat" <savepeople@humanitary.ro> Add to Address Book Add Mobile Alert
To: "JEBHEIE NEJAT" <savepeople@humanitary.ro>
Subject: Fw: peeshgeeri ya darman?
Date: Tue, 6 Mar 2007 13:35:04 +0200


----- Original Message -----
From: babak tavakol
To: btavakol
Sent: Tuesday, March 06, 2007 12:54 AM
Subject: peeshgeeri ya darman?


پیشگیری یا درمان؟

چند روز پیش در محفلی با دوستان ، این موضوع مطرح شد که : در صورت بروز جنگ و استفاده از سلاح هسته ای در میهن عزیزمان ، چگونه باید عمل کرد و چگونه باید در مقابل تشعشعات اتمی خود و دیگران را نجات داده و درمان کنیم!؟!

بسیار نیکوست که گروهی از هم میهنان اینگونه می اندیشند و تلاش بر روشن کردن ذهن هم میهنان دارند و به فکر پیشگیری اثرهای فاجعه آمیز آن هستند . در عین حال این پرسش به هر ذهنی بروز می کند، که چرا چنین فاجعه ای باید پیش بیاید؟ آیا باید به عده ای تهی مغز و اطرافیان اندکشان اجازه داد تا با به خطر انداختن جان میلیونها ایرانی و نابود کردن سرزمین زیبایمان ، به اهداف اهریمنی خود که اتمی کردن اسلام دروغین و تروریسم هست ، برسند؟
اگر از هر پزشک بپرسیم که آیا پیشگیری عقلانی تر است یا درمان پاسخ او ، این خواهد که در صورت امکان بهترین راه درمان ، پیشگیری از بروز بیماری است .
گر نیک بنگریم ، صدقه سری این ضحاکان عمامه بسر و ضد ایرانی ، ایران ما سیاهترین دوران عمر تاریخی خود را اکنون طی می کند . جمهوری اسلامی همانند غده ایست سرطانی که پیکره میهن را بیمار و فرسوده کرده و باید آنرا با عمل جراحی ، بیرون کشید و به زباله دان تاریخ انداخت .

بیست و هشت سال است که ، همه ما تجربه تلخ حکومت آخوند را چشیده ایم ! بهترین روش پیشگیری از بروز جنگ با جهان و فاجعه های دیگر ناشی از آن ، براندازی این رژیم جنایتکار است . با مرگ حکومت ملایان ، می توان اولین قدم را برای پیشگیری از مرگ حتمی به سبب غده سرطانی اسلامی را برداشت.
آسانترین ، بی دردترین و کم هزینه ترین راه برای درمان این بیماری کشنده و پیشگیری از اثرهای وخیمتر آن در آینده ، اتحاد و یک پیکر شدن ما ایرانیان و در نهایت سرنگونی قطعی دشمنان قسم خورده ایران و ایرانیت است.

سرنگون باد جمهوری اسلامی
پاینده ایران

بابک توکل
(جبهه نجات)
Back to top
View user's profile Send private message
blankJoined: 26 Feb 2004
Posts: 1672

PostPosted: Mon Mar 12, 2007 3:59 pm    Post subject: Reply with quote

با درود

انسانها حکومتها را می آورند؛ حکومتها انسانها را ميکشند؛ انسانها قيام ميکنند و حکومتِ ديگری را می آورند؛ اين تحولات ادامه ميابد تا حکومتی انسانی روی کار آيد.
در اين ميان گهگاهی انسانها خطا ميکنند و حکومتی مردم ستيز را جايگزينِ حکومتی خدمتگزار ميکنند، ولی باز همين انسانها اين حکومت را نيز به زباله دان خواهند فرستاد.
در اين مسيرِ تحولاتِ اجتماعی وتاريخی، حکومتهای مستبد نيز برای حفظِ بقای غيرِ ممکنِ خود، بيکار نمي نشينند وترفندها بکار ميبرند؛ نمونه واضح وملموسِ آن، سعی در جايگزينیِ اپوزيسيونِ حقيقی، با اپوزيسيونِ ساختگی و خودفروخته به رژيم است که در بسياری موارد با صرفِ پولهای هنگفت، موفق به فريب و جلبِ حمايتِ مردم و ملتهای خارجی نيز ميشوند و اندکی عمرِ موقتِ خود را طولانی تر ميکنند..
در چنين مواقعی بخشی از آن ميهن پرستانی که فريب خورده و سپس به خطای خود پی بردند، نا اميد و يا سرشکسته شده و از مبارزه، يا موقتاً و يا دائم کناره گيری ميکنند و تکليف را به قضا و قدر ميسپارند.
ولی آيا اينچنين، صحيح است؟!! آيا راهِ نجات از اشتباه، بيکار نشستن و يا هيچ کار نکردن است و آيا بهتر نيست که کاری بکنيم، حتی اگر اشتباه بود آنرا تصحيح کنيم، تا اينکه مأيوسِ از همه چيز، به انزوا نشينيم وميدان را برای اپوزيسيونِ ساختگیِ رژيم و تکتازيهای رژيم باز گذاريم.
در ذهنِ بخشی ديگر اين تلقين را خورانده اند که اين حکومت بد است، ولی از کجا بدانيم که حکومتی ديگر، بهتر باشد.
به هر حال، ميهن پرستی يک مسئوليت است و در اجرای اين مسئوليت، بايد بعضی ريسکها را قبول کرد و بعضی قيمتها را پرداخت و با دقت و توجه بيشتر و با نگاهِ به گذشته و اميدِ به آينده، تجربه از اشتباهاتِ ديروزِ خود آموخته و مسيرِ امروزِ خود را صحيح انتخاب کنيم تا ارزشها بيش از اين پايمال نشوند و شايد اينگونه موفق شويم تا در پای ميزِ شطرنج مبارزاتی، سياستِ حکومتِ جنايتکارِ ايران را، شاه مات کنيم
.
عبدالرضا حيدری
Back to top
View user's profile Send private message
blankJoined: 26 Feb 2004
Posts: 1672

PostPosted: Wed Mar 14, 2007 2:30 pm    Post subject: Reply with quote

من آریائی ام

خدای من............................................................ ایران است

پیغمبر من ......................................................... کوروش کبیر است

امامان من ..........................................داریوش کبیر, خشایارشاه, اردشیر,مازیار,
انوشیروان عادل, بابک خرم دین و رضاشاه

امان زمان من................................................... کاوه آهنگر ست

روحانیان من ....................................مولوی, فردوسی, حافظ, سعدی و ابن سیناست

کتاب مقدس من.................................................. شاهنامه ست

دستورات دین من........................................ بر روی لوحه کوروش کبیر نوشته شده است

اصول و فروع دین من .......................................... لوحه حقوق بشر کوروش کبیر است

عاشورای من....................................... 18 تیر و قادسیه است

شهدای من.................................................... رستم فرخزاد, یزدگرد ست

پرچم من .................................................... درفش کاویانی ست

یزید من..................................................... خمینی ست

اورشلیم من................................................. مدائن و نقش جهان است

مراد من....................................................... مولاناست

شمر من.......................................................... خلخالی ست

و شیطان من ....................................................... آخوند است

فرشتگان من................................................... زهرا کاظمی و اکبر محمدی ست

صلیب من...................................................... فر و هر است

جهنم من.................................................... جمهوری اسلامی ست

بهشت من........................................................ آزادی ست

عید من ................................................... مهرگان و نوروز است

محراب من...................................................... قلب من است

دین من .................................................... عشق و دانش است

ایمان من...................................................... عقل و خرد ست

آینده من..................................................... رنسانس ایرانیست

مرام من....................................................... دموکراسی ست

خوی من....................................................... سکولار و هخامنشیست

ذات من.......................................................... آریائیست

دوست من........................................................ عدالت است

دشمن من ..................................................... ظلم و جهل است

ذکر من ...................................................... پاینده ایران ست

مذهب من ........................................................... آریائیست

من ایرانیم ....................................................... من آریائیمامیر-ن
Back to top
View user's profile Send private message
blankJoined: 26 Feb 2004
Posts: 1672

PostPosted: Thu Mar 22, 2007 12:59 pm    Post subject: Reply with quote

JEBHEIE NEJAT
IRAN

سنتها و رسومِ پارسيان، هميشه افتخاری برای ايرانيان بوده و دشمنانِ فرهنگِ اصيلِ ايرانی، هميشه قصد در نابودیِ اين فرهنگ و جايگزينیِ آنرا با فرهنگِ پوسيده و واپسگرای عرب داشته و دارند.
انجامِ رسوم و فرهنگِ ايرانی مشتی است محکم بر دهانِ دشمنانِ آب و خاکِ مقدسِ ايران.


جبهه نجات، نوروزِباستان، خجسته مظهرِ نشاط را به همميهنانِ گرامی شادباش ميگويد و لحظه ها را برای با يکدگر بودن در کنارِ همميهنانِ درونمرزی، در ايرانی آزاد ميشماريم و از ايزدِ يزدان، سرور و شادی وتندرستیِ يکايکِ شما را آرزو داشته و اميدواريم که هر چه زودتر،از سعادت و افتخارِِ شادباش گويی در ايرانی آزاد بهره مند گرديم.


نوروزتان شاد وقامتتان برای راندنِ دشمن از ميهن، استوار باد.
سربلند و موفق باشيد

نوروزتان بهروز

ازسوی جبهه نجات - عبدالرضا حيدری
Back to top
View user's profile Send private message
blankJoined: 26 Feb 2004
Posts: 1672

PostPosted: Thu Mar 29, 2007 3:47 pm    Post subject: Reply with quote

بازگشت به آشيانه

ميخواهم، به خانه باز گردم .............. . به آن، پاک آشيانه باز گردم
منِ غربت نشين، طاقت ندارم ............. که دور از خانه خود، جان سپارم
کمی خاک وطن، سويم بياريد ............... در آن خاک عزيز، گورم گذاريد
چرا آزادگی، بر ما حرامست؟ .................. چرا دينِ عرب، آزار جانست؟
چرا ايرانی از ميهن بدورست؟ ................ چرا خاک وطن، غرقابِ خونست؟
چرا، بر قلبِ عاشق تير فشانند؟............... چرا، پاسخ به عشق را مرگ دانند؟
ولی اکنون فَرا آمد زمانش................... و ملت را کنون، باشد توانش
پرستوها، به کوچ آماده هستند...................... ز بهر کوچ خود، افزار بستند

شعر از عبدالرضا حيدری
Back to top
View user's profile Send private message
blankJoined: 26 Feb 2004
Posts: 1672

PostPosted: Thu Mar 29, 2007 3:52 pm    Post subject: Reply with quote


با درود
جبهه نجات ( گروه سياسیِ معتقد به نظامِ پادشاهی )، زادروزِ پيام آورِ عاشقان، پدرِ عرفانيتِ آريايی و الگوی پندار، گفتار و کردارِ نيک، اشو زرتشت را به همه آزادگان شادباش ميگويد.

از سوی جبهه نجات
بابک توکلانديشه، کردار وَ گفتار نيک

ستايش خدای را، که جان آفريد............... زمين وُ زمان وُ مکان آفريد
زِ عمقِ سماوات وُ تاريکِ شب................ نجومی زِ بهرِ شبان آفريد
زمين را زِ بهرِ صفای زمين ............ خلايق به صد رنگ وُ جا آفريد
بنی آدمِ برتر از ديگران .................. زِ بهر نيايش، خدا آفريد
بداد آنچه انسان بدارد نياز................. پيامی زِ صلح وُ صفا آفريد
وَ شب را زِ روزش، نمود او جدا.................. سياهی وُ نور را جدا آفريد
سفارش نمود او به مخلوق خويش .................. که او خلقِ خود را بجا آفريد
چو ارزش به انسان، خدا بِه بديد.................... نياکان ما را ، بجا آفريد
سپيد وُ سياه وُ زن وُ مرد را..................... برای بقای شما ، آفريد
زمين را به اقشار انسان بداد................... حفاظت زِ او را، به ما آفريد
چو شب را سکوتی پُر آرامِشست .............. زِ بهر جهان، روز روشن خدا آفريد
بياموخت همه آدميت ، خدا.............. زِ بهر زمين، مهرِ والا، خدا آفريد
ولی در نهايت، بداد او پيام.................. که نفرينِ خود، بر بَدان آفريد
چو او را بُوَد منزلت بر حريمِ جهان.................... نگاهش، به اعمال ما آفريد
زِ پهنای عرش اهورای خويش .................. چه پندهای بسيار، به ما آفريد
ستايش خدای جهان آفرين...................... همه هستی از آنِ ما آفريد
زِ حق پيامِ خدايیِ خويش ................ سپندار شش(6) را به ما آفريد
به همچون پدر، سايه بر ما فِکَند......................... وجودی مقدس زِ ما آفريد
طلب او نکرد آنچه بر ما بد است ............... به دلهای ما، عشق والا، خدا آفريد
چو انديشه از ما طلب او نمود.................. به ما عقل وُ برهان، بجا آفريد
زبان را زِ بهرِ بيانِ نِکو .............. چو گفتاری از، عشق وُ صفا آفريد
به کردار ما، او توجه نمود............... توان عمل از نکويی، به ما آفريد
فرستادِمان، مهرِ مزدای خويش .................. پيامبر، چو زرتشت به ما آفريد
چه زيباست، آنچه بر ما سرود وُ ستود.................. به ما عشق وُ لطف وُ صفا آفريد
(سروده ای از:عبدالرضا حيدری)
Back to top
View user's profile Send private message
blankJoined: 26 Feb 2004
Posts: 1672

PostPosted: Thu Mar 29, 2007 4:02 pm    Post subject: Reply with quote

ولايتِ ابلهان

ابلهان، رقصِ ديانت ميکنند........................ در گمانِ خود، عبادت ميکنند
ابلهان، رقصِ کرامت ميکنند........................... در خفای خود، خيانت ميکنند
ابلهان، رقصِ نجابت ميکنند....................... در جفای خود، فضاحت ميکنند
ابلهان، هر دم جنايت ميکنند...................... در ضميرِ خود، شجاعت ميکنند
ابلهان، از دين حکايت ميکنند.......................... در خداوندی وساطت ميکنند
ابلهِ اکبر، جنايت ميکند.......................... در خيالِ خود، ولايت ميکند

شعر از عبدالرضا حيدری
Back to top
View user's profile Send private message
blankJoined: 26 Feb 2004
Posts: 1672

PostPosted: Thu May 17, 2007 4:33 pm    Post subject: Reply with quote

http://www.kanoon-zendanian.org/

http://www.radiobalochi.org/BH_Rights/Jenayat_holnak070517.html

http://www.kanoon-zendanian.org/PDFs/edami67.pdf
Back to top
View user's profile Send private message
blankJoined: 26 Feb 2004
Posts: 1672

PostPosted: Fri May 18, 2007 4:15 pm    Post subject: Reply with quote

http://www.iiaf.net/stories/warheroes/warheroes.html
Back to top
View user's profile Send private message
blankJoined: 26 Feb 2004
Posts: 1672

PostPosted: Thu May 24, 2007 3:59 pm    Post subject: Reply with quote

http://www.youtube.com/watch?v=FGbxtEb1ahA&mode=related&search=


http://www.youtube.com/watch?v=13bckQYEGbA&NR=1
Back to top
View user's profile Send private message
blankJoined: 26 Feb 2004
Posts: 1672

PostPosted: Fri Jun 08, 2007 4:55 pm    Post subject: Reply with quote

http://www.youtube.com/watch?v=1V5K0Oe-rZc&mode=related&search=


http://www.youtube.com/watch?v=JBvGGHnPPPc

http://www.youtube.com/watch?v=qYe7HirVBjk&mode=related&search=
Back to top
View user's profile Send private message
Display posts from previous:   
Post new topic   Reply to topic    [FREE IRAN Project] In The Spirit Of Cyrus The Great Forum Index -> General Discussion & Announcements All times are GMT - 4 Hours
Goto page Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Next
Page 3 of 10

 
Jump to:  
You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group